Základní podmínky

 1. Službu mohou využívat výhradně osoby starší 16 let.
 2. Prostřednictvím služby nesmíte zveřejňovat fotografie ani jiný obsah zpodobňující násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné nebo nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a fotografie nebo obsah v rozporu se zákonem.
 3. Jste odpovědni za veškeré aktivity, k nimž prostřednictvím vašeho účtu dojde. Souhlasíte s tím, že svůj účet, sledující, uživatelské jméno nebo práva k účtu nebudete prodávat, převádět, udělovat k nim licenci ani je nikomu převádět. S výjimkou osob nebo podniků, které mají výslovné povolení k vytváření účtů v zastoupení zaměstnanců nebo klientů, společnost ButyBOOK zakazuje vytvářet účet pro jinou osobu, než jste vy sami, a s tímto také souhlasíte. Rovněž prohlašujete, že veškeré informace, které společnosti ButyBOOK poskytnete nebo které jste poskytli v rámci registrace, budou vždy pravdivé, přesné, aktuální a úplné a že svoje údaje budete podle potřeby aktualizovat, abyste zajistili jejich pravdivost a přesnost.
 4. Souhlasíte s tím, že nebudete vyžadovat, shromažďovat ani používat přihlašovací údaje jiných uživatelů ButyBOOKu.
 5. Jste odpovědni za to, že svoje heslo uchováte v tajnosti a bezpečí.
 6. Prostřednictvím služby nesmíte utrhat na cti, sledovat, šikanovat, ohrožovat, obtěžovat, hrozit, zosobňovat ani zastrašovat jiné osoby nebo subjekty a nesmíte zveřejňovat soukromé nebo důvěrné údaje, zejména včetně těchto informací o vás nebo o jiné osobě, informací o kreditní kartě, sociálním pojištění nebo jiné identifikační údaje pro státní orgány, neveřejná telefonní čísla nebo neveřejné e-mailové adresy.
 7. Službu nesmíte zneužívat k nezákonným nebo neoprávněným účelům. Souhlasíte s tím, že se budete řídit veškerými zákony, pravidly a nařízeními (jako je kupříkladu federální, státní, místní nebo oblastní právo), které se vztahují na používání služby z vaší strany a váš obsah (ve smyslu definovaném níže), zejména zákony na ochranu autorských práv.
 8. Nesete výhradní odpovědnost za svoje jednání a veškerá data, texty, soubory, informace, uživatelská jména, obrázky, grafiky, fotky, profily, zvukové a video klipy, zvuky, hudební díla, autorská díla, aplikace, odkazy a další obsah nebo materiály (dále souhrnně jako „obsah“), které prostřednictvím služby odesíláte, zveřejňujete nebo zobrazujete.
 9. Službu nesmíte změnit, upravit, přizpůsobit nebo pozměnit ani nesmíte změnit, upravit nebo pozměnit jinou webovou stránku tak, aby nepravdivě uváděla spojení se službou nebo ButyBOOKem.
 10. K privátnímu rozhraní API ButyBOOKu nesmíte přistupovat jinak, než jak je povoleno společností ButyBOOK. Použití rozhraní API ButyBOOKu podléhá samostatným podmínkám (dále jako „Podmínky použití rozhraní API“).
 11. Žádným uživatelům ButyBOOKu nesmíte vytvářet ani jim odesílat nevyžádané e-maily, komentáře, hodnocení To se mi líbí nebo jiné formy komerční nebo obtěžující komunikace (neboli „spamu“).
 12. Ve svém uživatelském jméně nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti ButyBOOK používat názvy domén nebo webové adresy URL.
 13. Nesmíte narušovat fungování služby, serverů nebo sítí spojených se službou, kupříkladu přenášením červů, virů, spywaru, malwaru nebo jakéhokoli jiného kódu destruktivní nebo narušující povahy. Nesmíte vkládat obsah nebo kód či jakýmkoli jiným způsobem pozměňovat nebo narušovat způsob, jímž je stránka ButyBOOKu vykreslována nebo zobrazována v prohlížeči nebo zařízení uživatele.
 14. Musíte dodržovat Pravidla komunity ButyBOOKu.
 15. Nesmíte ve službě vytvářet účty neoprávněným způsobem, zejména za použití automatizovaných zařízení, skriptů, botů nebo internetových robotů (typu spider, crawler nebo scraper).
 16. Nesmíte se pokoušet omezovat jiné uživatele v používání nebo využívání služby a rovněž nesmíte podporovat nebo umožňovat porušování těchto Podmínek použití nebo jiných podmínek ButyBOOKu.
 17. Důsledkem porušení těchto Podmínek použití může být (dle uvážení společnosti ButyBOOK) ukončení vašeho účtu v ButyBOOKu. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost ButyBOOK nemůže být a ani nebude zodpovědna za obsah uveřejněný ve službě a že službu používáte na vlastní riziko. Pokud porušíte ustanovení nebo smysl těchto Podmínek použití nebo společnost ButyBOOK jakýmkoli jiným způsobem vystavíte riziku nebo možnosti trestního stíhání, můžeme vám přestat poskytovat veškeré služby, a to úplně nebo částečně.

Všeobecné podmínky

 1. Vyhrazujeme si právo upravit nebo ukončit tuto službu nebo váš přístup k této službě z jakéhokoli důvodu, bez předchozího oznámení, kdykoli a aniž by z vaší strany vznikaly jakékoli nároky. Jestliže vám ukončíme přístup ke službě nebo pokud použijete výše uvedený formulář k deaktivaci účtu, nebudou již prostřednictvím vašeho účtu dostupné vaše fotografie, komentáře, hodnocení To se mi líbí a veškerá další data (uživatelé například nebudou moci přejít na vaše uživatelské jméno a prohlížet si vaše fotografie). Pokud jste ale obsah například sdíleli s ostatními, mohou tyto materiály a údaje ve službě nadále setrvávat a mohou se v ní nadále zobrazovat.
 2. Ukončení služby s okamžitou platností ukončuje i platnost veškerých licencí a jiných práv, jež jsme vám těmito Podmínkami použití udělili.
 3. Vyhrazujeme si právo (dle našeho vlastního uvážení) tyto Podmínky použití příležitostně pozměňovat (dále jako „aktualizované podmínky“). S výjimkou případů, kdy změnu provedeme ze zákonných nebo administrativních důvodů, oznámíme vstoupení aktualizovaných podmínek v platnost s přiměřeným předstihem. Souhlasíte s tím, že o aktualizovaných podmínkách vás můžeme informovat jejich zveřejněním ve službě a že pokud tuto službu budete používat i po datu účinnosti aktualizovaných podmínek (nebo pokud budete vykazovat jiné chování, které můžeme rozumně určit), vyjadřujete tím s těmito aktualizovanými podmínkami souhlas. Z tohoto důvodu byste se s těmito Podmínkami použití a jakýmikoli aktualizovanými podmínkami měli seznámit ještě dříve, než tuto službu začnete používat. Účinnost aktualizovaných podmínek nastává v okamžiku jejich zveřejnění nebo k pozdějšímu datu, které může být v příslušných aktualizovaných podmínkách určeno, a bude se vztahovat na používání služby z vaší strany od daného okamžiku dále. Těmito Podmínkami použití se budou řídit veškeré spory vzniklé před datem účinnosti aktualizovaných podmínek.
 4. Vyhrazujeme si právo zamítnout přístup ke službě komukoli, kdykoli a z jakéhokoli důvodu.
 5. Vyhrazujeme si právo z jakéhokoli důvodu vynutit propadnutí jakéhokoli uživatelského jména.
 6. Obsah nebo účty s obsahem, o němž se (dle vlastního uvážení) domníváme, že tyto Podmínky použití porušuje, můžeme (nicméně nejsme povinni) odebrat, upravit, blokovat nebo monitorovat.
 7. Nesete výhradní odpovědnost za interakci s ostatními uživateli služby (online i offline). Souhlasíte s tím, že společnost ButyBOOK nenese odpovědnost ani neručí za chování uživatelů. Společnost ButyBOOK si vyhrazuje právo (aniž by jí tím vznikala jakákoli povinnost) monitorovat nebo se zapojovat do sporů mezi vámi a jinými uživateli. Při jednání s ostatními uplatňujte střízlivé uvažování a jednejte dle svého nejlepšího vědomí a svědomí (patří sem i odesílání nebo zveřejňování obsahu či jakýchkoli osobních nebo jiných informací).
 8. Služba (nebo komunikace, které ze služby obdržíte) může obsahovat odkazy na webové stránky nebo funkce třetích stran. Odkazy na webové stránky nebo funkce třetích stran mohou být obsaženy i v obrázcích a komentářích v rámci služby. Služba rovněž obsahuje obsah třetích stran, který nekontrolujeme, neudržujeme ani nepropagujeme. Funkce služby mohou také povolovat interakci mezi službou a webovou stránkou nebo funkcí třetí strany, včetně aplikací, které propojují službu a váš profil v ní s webovou stránkou nebo funkcí třetí strany. Služba může kupříkladu obsahovat funkci, která vám umožňuje sdílet obsah ze služby nebo váš obsah s třetí stranou a která může obsah zveřejňovat ve službě nebo v aplikaci příslušné třetí strany. K použití takovýchto funkcí je obvykle třeba se přihlásit k účtu služby třetí strany, což činíte na vlastní riziko. Společnost ButyBOOK webové služby těchto třetích stran ani jejich obsah nekontroluje. Jste výslovně srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost ButyBOOK není žádným způsobem odpovědna ani neručí za jakékoli služby nebo funkce třetích stran. KORESPONDENCE A OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S TŘETÍMI STRANAMI NACHÁZEJÍCÍMI SE VE SLUŽBĚ PROBÍHAJÍ VÝLUČNĚ MEZI VÁMI A PŘÍSLUŠNOU TŘETÍ STRANOU. Můžete se rozhodnout, že (dle svého výlučného a absolutního uvážení a na svoje výlučné a absolutní riziko) využijete aplikaci, která službu nebo váš profil ve službě propojí se službou třetí strany (obojí dále jako „aplikace“). Daná aplikace může komunikovat, připojovat se, získávat nebo předávat informace do vašeho profilu ve službě. Použitím takovýchto aplikací vyjadřujete svoje srozumění a souhlas s následujícími skutečnostmi: (i) pokud danou aplikaci používáte ke sdílení údajů, vyjadřujete souhlas se sdílením informací o vašem profilu ve službě; (ii) používání aplikace může způsobit, že budou veřejně prozrazeny nebo s vámi spojeny informace, které vás mohou osobně identifikovat; (iii) aplikaci používáte z vlastní volby a na vlastní riziko a nebudete vůči (níže definovaným) účastníkům ze strany společnosti ButyBOOK vznášet žádné nároky ohledně činností souvisejících s aplikací.
 9. Souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za veškeré poplatky za datové přenosy, jež vám použitím služby vzniknou.
 10. Je zakázáno přistupovat k obsahu služby, včetně (ne však výhradně) uživatelských profilů a fotek, prostřednictvím automatizovaných prostředků (jako jsou robotické skripty typu crawler, scaper nebo ukládání do mezipaměti) – s výjimkou případů, kdy k tomuto dojde prostřednictvím standardních protokolů nebo technologií využívaných vyhledávači a s výslovným souhlasem společnosti ButyBOOK.

Práva

 1. Společnost ButyBOOK neuplatňuje nárok na vlastnictví na jakýkoli obsah, který ve službě nebo jejím prostřednictvím zveřejníte. Namísto toho společnosti ButyBOOK udělujete na použití obsahu, který ve službě nebo jejím prostřednictvím zveřejníte, nevýhradní, přenositelnou a plně proplacenou celosvětovou licenci bez nároku na autorský honorář a s možností udílení dílčích licencí. Tato licence podléhá zásadám ochrany osobních údajů služby, které jsou k dispozici zde http://ButyBOOK.com/legal/privacy/, zejména oddílů 3 („Sdílení údajů“), 4 („Uložení údajů“) a 5 („Vaše údaje, vaše volby“). V souladu se zněním daných zásad ochrany osobních údajů máte na výběr, kdo může zobrazovat váš obsah a aktivity (včetně fotografií).
 2. Některé části služby mohou být podporovány prostřednictvím příjmů z reklamy a mohou zobrazovat reklamy a propagační akce. Tímto souhlasíte s tím, že společnost ButyBOOK může dané reklamy a propagační akce umisťovat do služby nebo do vašeho obsahu, do jeho blízkosti nebo je s tímto obsahem spojovat. Podobu, způsob a rozsah těchto reklam nebo propagačních akcí můžeme změnit, aniž bychom vám to museli konkrétně oznamovat.
 3. Jste srozuměni s tím, že placené služby, sponzorovaný obsah nebo komerční sdělení nemusíme vždy jako takové označovat.
 4. Prohlašujete a zaručujete, že: (i) jste vlastníkem obsahu, který jste ve službě nebo jejím prostřednictvím zveřejnili, nebo že máte jiné právo umožňující vám udělovat práva a licence uvedené v těchto Podmínkách použití; (ii) zveřejnění nebo použití vašeho obsahu ve službě nebo jejím prostřednictvím nepředstavuje porušení, zpronevěření nebo ohrožení práv libovolné třetí strany včetně (ne však výhradně) práv na ochranu soukromí, práv na zveřejnění, autorského práva, ochranné známky nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví; (iii) souhlasíte s tím, že zaplatíte veškeré dlužné autorské honoráře, odměny či jakékoli jiné poplatky vzniklé na základě obsahu vámi zveřejněného ve službě nebo jejím prostřednictvím; (iv) jste ze zákona oprávněni a způsobilí přijmout ve své jurisdikci tyto Podmínky použití.
 5. Tato služba obsahuje obsah, který je ve vlastnictví nebo který je licencován společností ButyBOOK (dále jako „obsah společnosti ButyBOOK“). Obsah společnosti ButyBOOK je chráněn zákony na ochranu autorských práv, zákony pro ochranné známky, patenty nebo obchodní tajemství a dalšími zákony. Ve vztahu mezi vámi a společností ButyBOOK si společnost ButyBOOK zachovává a vlastní veškerá práva na obsah společnosti ButyBOOK a službu. Libovolné informace o autorských právech, ochranné známky, ochranné známky služeb či jakákoli jiná oznámení o vlastnických právech, která jsou začleněna nebo spojena s obsahem společnosti ButyBOOK, neodstraníme, nepozměníme ani nebudeme skrývat. Stejně tak nereprodukujeme, neupravíme, nepřizpůsobíme, neprovedeme, nezobrazíme, nezveřejníme, nebudeme distribuovat, přenášet, vysílat, prodávat, licencovat ani nebudeme připravovat odvozeniny založené na obsahu společnosti ButyBOOK.
 6. Název a logo ButyBOOKu představují ochranné známky společnosti ButyBOOK. Bez předchozího písemného svolení společnosti ButyBOOK je zakázáno je kopírovat, napodobovat nebo používat, a to celkově i částečně. Veškerá záhlaví stránek, vlastní grafiky, ikony tlačítek nebo skripty jsou navíc považovány za známky služeb, ochranné známky nebo chráněný design společnosti ButyBOOK a bez předchozího písemného schválení ze strany společnosti ButyBOOK je zakázáno je kopírovat, napodobovat nebo používat (jak částečně, tak i celkově).
 7. Přestože je úmyslem společnosti ButyBOOK zajistit maximální dostupnost služby, mohou nastat situace, kdy služba může být přerušena, včetně (ne však výhradně) plánované údržby nebo upgradů, nouzových oprav nebo v důsledku selhání telekomunikačního propojení nebo zařízení. Společnost ButyBOOK si rovněž vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění odebrat jakýkoli obsah ze služby. Obsah odebraný ze služby může společnost ButyBOOK i nadále ukládat, včetně (ne však výhradně) z důvodu vyhovění právním závazkům. Obsah však nemusí být možné obnovit bez platného soudního příkazu. Z tohoto důvodu společnost ButyBOOK doporučuje, abyste uchovávali vlastního zálohu svého obsahu. Jinak řečeno: ButyBOOK nepředstavuje zálohovací službu a souhlasíte s tím, že se na službu nebudete spoléhat pro účely zálohování nebo ukládání obsahu. Společnost ButyBOOK vám nemůže ručit, že služby nebudou upraveny, pozastaveny nebo ukončeny ani za ztrátu libovolného obsahu. Jste také srozuměni s tím, že na internetu může docházet k narušení zabezpečení a že odeslání obsahu nebo jiných informací nemusí být bezpečné.
 8. Souhlasíte s tím, že za obsah zveřejněný v rámci služby společnost ButyBOOK nenese odpovědnost a že tento obsah nepropaguje. Společnost ButyBOOK není povinna jakýkoli obsah předběžně kontrolovat, monitorovat, upravovat nebo odebrat. Jestliže váš obsah tyto Podmínky použití porušuje, můžete být za tento obsah právně odpovědni.
 9. S výjimkou případů, kdy je v Zásadách ochrany soukromých údajů (dostupných na adrese http://ButyBOOK.com/legal/privacy /) uvedeno jinak, nebude ve vztahu mezi vámi a společností ButyBOOK libovolný obsah považován za důvěrný nebo chráněný vlastnickými právy a neponeseme odpovědnost za libovolné použití nebo zveřejnění daného obsahu. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že váš vztah se společností ButyBOOK nepředstavuje důvěrný, svěřenecký ani žádný jiný druh speciálního vztahu a že vaše rozhodnutí odeslat libovolný obsah pro společnost ButyBOOK neznamená, že se nachází v jiné pozici, než v jaké jsou členové veřejnosti (včetně co se týče vašeho obsahu). Na žádný váš obsah se ze strany společnosti ButyBOOK nebude vztahovat závazek o zachování důvěrnosti a společnost ButyBOOK neponese odpovědnost za jakékoli použití nebo zveřejnění vámi poskytnutého obsahu.
 10. Zásadou společnosti ButyBOOK je nepřijímat ani nezvažovat jiný obsah, informace, myšlenky, návrhy nebo jiné materiály než ty, které jsme si specificky vyžádali a na které se mohou vztahovat speciální podmínky nebo požadavky. Důvodem je snaha předejít jakýmkoli nedorozuměním za situace, kdy jsou vaše myšlenky stejné jako myšlenky, které jsme vyvinuli nebo vyvíjíme nezávisle na vás. Obdobně platí, že společnost ButyBOOK nepřijímá nevyžádané materiály ani myšlenky a za žádné takto přenášené materiály nebo myšlenky nenese odpovědnost. Jestliže se nám i přes tyto naše zásady rozhodnete poslat nějaký obsah, informace, myšlenky, nápady nebo jiné materiály, souhlasíte dále s tím, že společnost ButyBOOK může tento obsah, informace, myšlenky, návrhy nebo jiné materiály libovolně využít k jakémukoli účelu, včetně (ne však výhradně) k vývoji produktů nebo služeb a jejich uvádění na trh, aniž by nám tím vůči vám vznikal jakýkoli závazek nebo dluh.

Nahlašování porušování autorských práv nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví

 1. Respektujeme práva druhých a od vás očekáváme to samé.
 2. Nabízíme nástroje, které vám vaše práva k duševnímu vlastnictví pomůžou chránit. Další informace o tom, jak nahlásit stížnosti na porušování práv k duševnímu vlastnictví, získáte zde: https://www.ButyBOOK.cz
 3. Pokud budete opakovaně porušovat práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, deaktivujeme vám účet (při splnění patřičných podmínek).

Zřeknutí se záruk

TATO SLUŽBA VČETNĚ (NE VŠAK VÝHRADNĚ) OBSAHU SPOLEČNOSTI BUTYBOOK JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE („AS IS“), DLE DOSTUPNOSTI („AS AVAILABLE“) A SE VŠEMI CHYBAMI („WITH ALL FAULTS“). V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU UMOŽNĚNÉM ZÁKONY SE SPOLEČNOST BUTYBOOK, JEJÍ MATEŘSKÁ SPOLEČNOST A ZAMĚSTNANCI, MANAŽEŘI, PRACOVNÍCI NEBO ZÁSTUPCI (DÁLE JAKO „ZAINTERESOVANÉ STRANY SPOLEČNOSTI BUTYBOOK“) ZŘÍKAJÍ JAKÉHOKOLI TVRZENÍ, ZÁRUK NEBO SCHVALOVÁNÍ LIBOVOLNÉHO DRUHU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH NEBO IMPLICITNÍCH, VE VZTAHU K: (A) SLUŽBĚ, (B) OBSAHU SPOLEČNOSTI BUTYBOOK, (C) UŽIVATELSKÉMU OBSAHU NEBO VE VZTAHU K (D) ZABEZPEČENÍ SPOJENÉMU S PŘENOSEM INFORMACÍ DO BUTYBOOKU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY. ZAINTERESOVANÉ STRANY SPOLEČNOSTI BUTYBOOK SE TÍMTO KROMĚ TOHO ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH NEBO IMPLICITNÍCH, VČETNĚ (NE VŠAK VÝHRADNĚ) ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU, ZÁRUKY NA NEPORUŠENÍ SMLUV, NÁZVŮ, CELNÍCH A OBCHODNÍCH PŘEDPISŮ, NERUŠENÉ DRŽBY, SYSTÉMOVÉ INTEGRACE NEBO ZÁRUKY NA NEPŘÍTOMNOST POČÍTAČOVÝCH VIRŮ.

ZAINTERESOVANÉ STRANY SPOLEČNOSTI BUTYBOOK NEPROHLAŠUJÍ ANI NEZARUČUJÍ, ŽE SLUŽBA BUDE PROSTA CHYB NEBO NEPŘERUŠENÁ, ŽE VADY BUDOU NAPRAVENY NEBO ŽE SLUŽBA NEBO SERVER SLUŽBU ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ NEBUDE OBSAHOVAT ŽÁDNÉ NEBEZPEČNÉ KOMPONENTY VČETNĚ (NE VŠAK VÝHRADNĚ) VIRŮ. ZAINTERESOVANÉ STRANY SPOLEČNOSTI BUTYBOOK NEPROHLAŠUJÍ ANI NEZARUČUJÍ, ŽE INFORMACE VE SLUŽBĚ (VČETNĚ LIBOVOLNÝCH POKYNŮ) JSOU PŘESNÉ, ÚPLNÉ NEBO UŽITEČNÉ. JSTE SROZUMĚNI S TÍM, ŽE SLUŽBU POUŽÍVÁTE NA SVOJE VLASTNÍ RIZIKO. ZAINTERESOVANÉ STRANY SPOLEČNOSTI BUTYBOOK NEZARUČUJÍ, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY Z VAŠÍ STRANY JE V NĚJAKÉ KONKRÉTNÍ JURISDIKCI ZÁKONNÉ, A ZAINTERESOVANÉ STRANY SPOLEČNOSTI BUTYBOOK SE TAKOVÝCHTO ZÁRUK VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ. PROTOŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE OMEZUJÍ NEBO NEUMOŽŇUJÍ ZŘEKNOUT SE IMPLICITNÍCH NEBO JINÝCH ZÁRUK, NEMUSÍ SE VÝŠE UVEDENÉ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK NA VÁS VZTAHOVAT V TAKOVÉM ROZSAHU, V JAKÉM PRO VÁS A TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ PLATÍ PRÁVO DANÉ JURISDIKCE.

PŘÍSTUPEM K TÉTO SLUŽBĚ NEBO JEJÍM POUŽÍVÁNÍM PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE JSOU VAŠE AKTIVITY ZÁKONNÉ V KAŽDÉ JURISDIKCI, KDE KE SLUŽBĚ PŘISTUPUJETE A KDE JI POUŽÍVÁTE.

ZAINTERESOVANÉ STRANY SPOLEČNOSTI BUTYBOOK NEPROPAGUJÍ ŽÁDNÝ OBSAH A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKAJÍ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI NEBO ZÁVAZKŮ VŮČI JAKÉKOLI OSOBĚ NEBO SUBJEKTU ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, ŠKODY (SKUTEČNÉ, NÁSLEDNÉ ČI JINÉ NEBO ZA NEPŘIMĚŘENÉ ZADOSTIUČINĚNÍ), ÚRAZ, NÁROK, ZÁVAZEK ČI ZA JAKÉKOLI JINÉ PŘÍČINY LIBOVOLNÉHO DRUHU NEBO POVAHY, KTERÉ VYCHÁZÍ NEBO MAJÍ PŮVOD V JAKÉMKOLI OBSAHU.

Omezení odpovědnosti – zřeknutí

ZAINTERESOVANÉ STRANY SPOLEČNOSTI BUTYBOOK NEBUDOU VŮČI VÁM ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVĚDNY ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ (NE VŠAK VÝHRADNĚ) ZA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZTRÁTY PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, EKONOMICKÉ, EXEMPLÁRNÍ, MIMOŘÁDNÉ, NAD BĚŽNÝ RÁMEC, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ, KTERÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO SOUVISEJÍ S: (A) SLUŽBOU, (B) OBSAHEM SPOLEČNOSTI BUTYBOOK, (C) UŽIVATELSKÝM OBSAHEM, (D) POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT SLUŽBU Z VAŠÍ STRANY NEBO JEJÍ FUNKČNOSTÍ, (E) JAKÝMIKOLI KROKY PODNIKNUTÝMI V SOUVISLOSTI S VYŠETŘOVÁNÍM ZE STRANY ZAINTERESOVANÝCH STRAN SPOLEČNOSTI BUTYBOOK NEBO ORGÁNŮ VÝKONNÉ MOCI VE VZTAHU K POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ZE STRANY VÁS NEBO JINÉ STRANY, (F) JAKÝMIKOLI KROKY PODNIKNUTÝMI VE VZTAHU K VLASTNÍKŮM AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÝCH PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ, (G) JAKÝMIKOLI CHYBAMI NEBO OPOMENUTÍMI V PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY NEBO (H) JAKOUKOLI ŠKODOU NA POČÍTAČI UŽIVATELE, JEHO (NEBO JEJÍM) MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ NEBO JAKÉMKOLI JINÉM VYBAVENÍ NEBO TECHNOLOGII VČETNĚ (NE VŠAK VÝHRADNĚ) ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU NARUŠENÍ ZABEZPEČENÍ NEBO V DŮSLEDKU LIBOVOLNÉHO VIRU, CHYB, NEOPRÁVNĚNÉHO NAKLÁDÁNÍ, PODVODU, SELHÁNÍ, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, VADY, ZPOŽDĚNÍ FUNGOVÁNÍ NEBO PŘENOSU, SELHÁNÍ POČÍTAČOVÉHO PŘIPOJENÍ NEBO SÍTĚ NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO TECHNICKÉHO NEBO JINÉHO SELHÁNÍ A VČETNĚ (NE VŠAK VÝHRADNĚ) ŠKOD ZPŮSOBENÝCH UŠLÝM ZISKEM, ZTRÁTOU HODNOTY FIRMY, ZTRÁTOU DAT, ZASTAVENÍM PRACÍ, PŘESNOSTÍ VÝSLEDKŮ, SELHÁNÍM NEBO CHYBOU POČÍTAČE, A TO I TEHDY, POKUD JE BYLO MOŽNO PŘEDVÍDAT NEBO O NICH BYLY ZAINTERESOVANÉ STRANY SPOLEČNOSTI BUTYBOOK INFORMOVÁNY NEBO POKUD MĚLY O MOŽNOSTI VZNIKU TĚCHTO ŠKOD VĚDĚT, AŤ UŽ SMLUVNÍM UJEDNÁNÍM, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI, PLNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ (NE VŠAK VÝHRADNĚ) BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLY PLNĚ NEBO ČÁSTEČNĚ ZAPŘÍČINĚNY NEDBALOSTÍ, VYŠŠÍ MOCÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ CHYBOU, KRÁDEŽÍ NEBO ZNIČENÍM SLUŽBY). ZAINTERESOVANÉ STRANY SPOLEČNOSTI BUTYBOOK NEBUDOU VŮČI VÁM NEBO NIKOMU JINÉMU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÉ ZA ZTRÁTU, ŠKODU NEBO ZRANĚNÍ VČETNĚ (NE VŠAK VÝHRADNĚ) ZA ÚMRTÍ NEBO ŠKODY NA ZDRAVÍ. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, NEMUSÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ VZTAHOVAT. CELKOVÝ ÚHRN ODPOVĚDNOSTI ZAINTERESOVANÝCH STRAN SPOLEČNOSTI BUTYBOOK NEBUDE ZA JAKÝCHKOLI OKOLNOSTÍ PRO VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY NEBO PŘEDMĚTY ŽALOBY PŘESAHOVAT HODNOTU JEDNOHO STA DOLARŮ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH (100 USD).

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD VÁM VZNIKNOU JAKÉKOLI ŠKODY, ZTRÁTY NEBO ZRANĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z JEDNÁNÍ NEBO OPOMENUTÍ SPOLEČNOSTI BUTYBOOK, NEBUDOU VÁM ZPŮSOBENÉ ŠKODY (BUDOU-LI JAKÉ) NENAPRAVITELNÉ NEBO DOSTATEČNÉ K TOMU, ABY VÁS OPRAVŇOVALY K VYDÁNÍ SOUDNÍHO ZÁKAZU BRÁNÍCÍMU VYUŽÍVÁNÍ LIBOVOLNÉ WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, VLASTNICTVÍ, PRODUKTU NEBO JINÉHO OBSAHU VE VLASTNICTVÍ NEBO POD KONTROLOU ZAINTERESOVANÝCH STRAN SPOLEČNOSTI BUTYBOOK, A ŽE VÁM TÍM NEVZNIKÁ ŽÁDNÉ PRÁVO NA SOUDNÍ ZÁKAZ NEBO OMEZENÍ ROZVOJE, PRODUKCE, DISTRIBUCE, REKLAMY, VYSTAVOVÁNÍ NEBO VYUŽÍVÁNÍ JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY, VLASTNICTVÍ, PRODUKTU, SLUŽBY NEBO JINÉHO OBSAHU VE VLASTNICTVÍ NEBO POD KONTROLOU ZAINTERESOVANÝCH STRAN SPOLEČNOSTI BUTYBOOK.

POUŽÍVÁNÍM TÉTO SLUŽBY VYJADŘUJETE SROZUMĚNÍ S TÍM, ŽE SE MŮŽETE ZŘÍKAT PRÁV S OHLEDEM NA NÁROKY, KTERÉ JSOU V TUTO CHVÍLI NEZNÁMÉ NEBO JE NELZE PŘEDPOKLÁDAT, A V SOULADU S TÍMTO ZŘEKNUTÍM SE PRÁV JSTE SROZUMĚNI S TÍM, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A POROZUMĚLI A TÍMTO SE VÝLUČNĚ ZŘÍKÁTE VÝHOD UVEDENÝCH V ODDÍLU 1542 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU STÁTU KALIFORNIE NEBO JAKÉHOKOLI OBDOBNÉHO ZÁKONA JAKÉHOKOLI STÁTU NEBO OBLASTI S NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍM: „OBECNÉ ZPROŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI SE NEVZTAHUJE NA NÁROKY, O KTERÝCH VĚŘITEL NEVÍ A NEMŮŽE PŘEDPOKLÁDAT JEJICH EXISTENCI V JEHO PROSPĚCH V DOBĚ ZPROŠTĚNÍ, PRO KTERÉ PLATÍ, ŽE V PŘÍPADĚ JEJICH ZNALOSTI BY OVLIVNILY JEHO VYROVNÁNÍ S DLUŽNÍKEM.“

SPOLEČNOST BUTYBOOK NENESE ZODPOVĚDNOST ZA AKCE, OBSAH, INFORMACE ANI DATA TŘETÍCH STRAN A ZPROŠŤUJETE NÁS, NAŠE ŘEDITELE, REFERENTY, ZAMĚSTNANCE A ZÁSTUPCE ZODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S ŽALOBAMI A NÁROKY NA ÚHRADU ŠKOD, ZNÁMÝCH I NEZNÁMÝCH, VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SPOJENÝCH S NÁROKY, KTERÉ VZNÁŠÍTE VŮČI TAKOVÝMTO TŘETÍM STRANÁM.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že vy (a jakákoli jiná třetí strana, pro kterou ve službě provozujete nějaký účet nebo aktivitu) budete (na žádost ze strany společnosti ButyBOOK) zainteresované strany společnosti ButyBOOK bránit, tyto strany odškodníte nebo je zbavíte odpovědnosti ohledně jakýchkoli nároků, závazků, škod, ztrát nebo výdajů včetně (ne však výhradně) přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení, které vznikly nebo jsou jakýmkoli způsobem spojeny s jakoukoli z následujících okolností (včetně důsledků vašich přímých aktivit ve službě nebo aktivit provozovaných ve vašem zastoupení): (i) vaším obsahem, přístupem ke službě nebo jejím používáním, (ii) porušením nebo domnělým porušením těchto Podmínek použití z vaší strany, (iii) tím, že porušíte jakákoli práva třetí strany včetně (ne však výhradně) jakákoli práva k duševnímu vlastnictví, práva na zveřejnění, k vlastnictví nebo na ochranu soukromí, (iv) tím, že porušíte jakékoli zákony, pravidla, předpisy, zákoníky, statusy, vyhlášky nebo příkazy jakýchkoli vládních nebo nevládních orgánů včetně (ne však výhradně) veškerých regulačních, administrativních nebo zákonodárných orgánů nebo (v) jakýmkoli vaším nepravdivým prohlášením. Na obhajobě jakékoli nároku budete se společností ButyBOOK plně spolupracovat. Společnost ButyBOOK si vyhrazuje právo na převzetí výlučné obhajoby a řízení jakékoli záležitostí, kdy máte odškodnit jinou stranu. Za žádných okolností nesmíte žádný nárok vyrovnat bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti ButyBOOK.

Rozhodčí řízení

Souhlasíte s tím, že (s výjimkou případů, kdy zrušíte registraci, a s výjimkou sporů vztahujících se k: (1) vašemu duševnímu vlastnictví nebo duševnímu vlastnictví společnosti ButyBOOK (jako jsou ochranné známky, chráněný design, názvy domén, obchodní tajemství, autorská práva nebo patenty), (2) porušování podmínek rozhraní API, (3) porušování ustanovení 13 nebo 15 Základních podmínek, jak je uvedeno výše (dále jako „vyloučené spory“)) budou veškeré spory mezi vámi a společností ButyBOOK (bez ohledu na to, zda daný spor zahrnuje nějakou třetí stranu), co se týče vašeho vztahu se společností ButyBOOK, včetně (ne však výhradně) sporů ohledně těchto Podmínek použití, používání služby z vaší strany anebo práv na soukromí anebo zveřejnění, řešeny prostřednictvím závazného individuálního rozhodčího řízení, které se bude řídit pravidly americké asociace pro rozhodčí řízení (American Arbitration Association) vztahujícími se na spotřebitelské spory a vy i společnost ButyBOOK se tímto výslovně zříkáte práva na přelíčení před porotou. Alternativně můžete svoje nároky vznést u soudu zabývajícího se drobnými nároky (pokud to pravidla daného soudu zabývajícího se drobnými nároky umožňují). Nároky můžete vznášet pouze sami za sebe. S jakýmikoli nároky, na které se vztahuje tato smlouva, se nemůžete vy ani společnost ButyBOOK účastnit skupinové žaloby nebo skupinového rozhodčího řízení. Souhlasíte rovněž s tím, že se nebudete připojovat k žalobám vzneseným státním či jiným právním zástupcem (orig. „attorney general or representative“) nebo ke konsolidovaným nárokům zahrnujícím účet jiné osoby, pokud se soudního řízení účastní společnost ButyBOOK. Tato ustanovení pro řešení sporů se budou řídit Federálním zákonem o rozhodčím řízení. Nastane-li situace, že americká asociace pro rozhodčí řízení (American Arbitration Association) nechce nebo nemůže stanovit datum jednání do sto šedesáti (160) dnů od podání stížnosti, můžete vy nebo společnost ButyBOOK zajistit, aby bylo rozhodčí řízení namísto toho spravováno organizací Judicial Arbitration and Mediation Services. Výrok o odměně rozhodce může být zapsán u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce. Bez ohledu na jakékoli ustanovení příslušného zákona nebude rozhodce oprávněn udělovat odškodné, opravné prostředky či kompenzace, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami použití.

Z této dohody o rozhodčím řízení můžete odstoupit. Pokud tak učiníte, vy ani společnost ButyBOOK nemůžete od druhé strany vyžadovat účast na rozhodčím řízení. Pokud se rozhodnete odstoupit, musíte společnost ButyBOOK písemně informovat do 30 dnů od okamžiku, kdy jste začali podléhat tomuto ustanovení o rozhodčím řízení. Odstoupení musíte zaslat na tuto adresu:

WLAND sro, LLC ATTN: Belgicka 17, Praha 2

Musíte uvést svoje jméno a bydliště, e-mailovou adresu použitou pro účet v ButyBOOKu a jednoznačné prohlášení, že chcete od této dohody o rozhodčím řízení odstoupit.

Pokud bude zjištěno, že je výše uvedený zákaz skupinových žalob nebo jiných nároků v zastoupení třetích stran nevymahatelný, budou veškerá předchozí ustanovení tohoto oddílu o rozhodčím řízení neplatná. Platnost této smlouvy o rozhodčím řízení bude pokračovat i po ukončení vašeho vztahu se společností ButyBOOK.

Omezení doby trvání nároků

Souhlasíte s tím, že jakýkoli váš nárok vyplývající nebo související s vaším vztahem se společností ButyBOOK musí být vznesen do jednoho roku od okamžiku, kdy daný nárok vzniknul. V opačném případě je váš nárok trvale nevymahatelný.

Rozhodné právo a místo řízení

Tyto Podmínky použití se řídí a vykládají v souladu se zákony státu Kalifornie, bez uplatňování jakýchkoli zásad pro kolizi práva, A SPECIFICKY SE NEBUDOU ŘÍDIT ÚMLUVOU OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ KOUPI ZBOŽÍ, JE-LI TATO MOŽNOST RELEVANTNÍ. Pro jakékoli právní nebo majetkoprávní kroky vztahující se k ustanovení o rozhodčím řízení těchto Podmínek použití a vyloučené spory (nebo pokud se od této smlouvy o rozhodčím řízení rozhodnete odstoupit) platí, že souhlasíte s tím, že jakýkoli spor se společností ButyBOOK bude rozhodovat výlučně státní nebo federální soud ve městě Santa Clara státu Kalifornie a že se pro účely vedení veškerých sporů podřídíte jurisdikci soudů nacházející se v okrese Santa Clara.

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití v rámci rozhodčího řízení soudu platné jurisdikce považováno za protiprávní, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, pak je dané ustanovení považováno za právně oddělitelné od těchto Podmínek použití a nebude mít vliv na platnost a vynutitelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení. Jestliže nebude společnost ButyBOOK trvat nebo vynucovat přísné uplatňování libovolného ustanovení těchto podmínek, nelze to interpretovat jako zřeknutí se libovolného ustanovení nebo práv. Žádné zřeknutí se jakýchkoli podmínek nebude považováno za další nebo stálé zřeknutí se daných smluvních ujednání či podmínek nebo jakýchkoli jiných smluvních ujednání či podmínek. Společnost ButyBOOK si vyhrazuje právo na změnu těchto ustanovení pro řešení sporů. Jakékoli změny se nicméně nebudou vztahovat na spory vzniklé před datem účinnosti tohoto dodatku. Platnost tohoto ustanovení pro řešení sporů bude trvat i po ukončení libovolného nebo veškerého jednání se společností ButyBOOK z vaší strany.

Kompletnost smlouvy

Pokud službu používáte v zastoupení nějakého právního subjektu, prohlašujete, že jste oprávněni uzavírat smlouvy v zastoupení daného právního subjektu. Tyto Podmínky použití představují kompletní smlouvu mezi vámi a společností ButyBOOK, jsou závazné pro vaše používání služby a nahrazují jakékoli předchozí smlouvy mezi vámi a společností ButyBOOK. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti ButyBOOK nesmíte postupovat tyto Podmínky použití ani postupovat jakákoli práva nebo převádět povinnosti uvedené v tomto dokumentu, ať už částečně, nebo úplně, dobrovolně, nebo na základě právních předpisů. Jakékoli domnělé postoupení nebo převedení z vaší strany bude bez předchozího písemného souhlasu společnosti ButyBOOK neplatné. Společnost ButyBOOK může tyto Podmínky použití či jakákoli jiná práva v tomto dokumentu postoupit i bez vašeho souhlasu. Jestliže soud s platnou jurisdikcí dojde ke zjištění, že jsou jakákoli ustanovení těchto Podmínek použití neplatná nebo jakýmkoli jiným způsobem nevymahatelná, souhlasí zúčastněné strany s tím, že příslušné části budou považovány za právně oddělitelné od těchto Podmínek použití, nebudou mít dopad na platnost nebo vynutitelnost ustanovení zbývajících a že zbývající ustanovení Podmínek použití zůstávají plně platná a účinná. Tyto Podmínky použití nemohou být upraveny jednáním mezi stranami ani obchodními praktikami. Tyto podmínky použití neposkytují žádná práva oprávněné třetí strany.

Územní omezení

Informace poskytované v rámci služby nejsou určeny pro distribuci nebo použití ze strany jakékoli osoby nebo subjektu v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by daná distribuce nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízeními, nebo které by zapříčinilo, že by společnosti ButyBOOK v dané jurisdikci nebo zemi podléhala registraci. Vyhrazujeme si právo omezit dostupnost služby nebo kterékoli části služby na libovolnou osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci, a to kdykoli a dle našeho vlastního uvážení, a právo omezit množství libovolného obsahu, programu, produktu, služby nebo jiné funkce poskytované společností ButyBOOK.

Software související se službou nebo software prostřednictvím služby zpřístupněný může podléhat kontrole vývozu Spojených států. Z tohoto důvodu nesmí být žádný software ze služby stažený, exportovaný nebo reexportovaný: (a) do jakékoli země (či státnímu příslušníku nebo obyvateli), na kterou Spojené státy americké uvalily embargo na zboží, nebo (b) komukoli na seznamu ministerstva financí Spojených států „Specially Designated Nationals“ nebo na seznamu ministerstva obchodu Spojených států „Table of Deny Orders“. Stažením jakéhokoli softwaru souvisejícího se službou prohlašujete a stvrzujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi nebo pro ni nepracujete, že nejste jejím státním příslušníkem ani obyvatelem a že se na žádném takovém seznamu nenacházíte.

Datum účinnosti těchto Podmínek použití je 19. leden 2017. Tyto Podmínky použití byly sepsány v (americké) angličtině. Pokud by některá přeložená verze těchto Podmínek použití byla ve sporu s anglickou verzí, je rozhodující anglická verze.